hotline
darcekovy-kupon

Najbližšie tréningy

Vyberte si termín tréningu

Obchodné podmienky

1. Úvod

2. Objednávka tréningu/Odstúpenie od zmluvy

3. Cena a spôsob úhrady 

4. Platnosť darčekových poukazov

5. Prihlasovanie na tréning

6. Zmena rezervácie termínu/Zrušenie tréningu

7. Účasť na tréningu – záväzky účastníka

8. Osobitné ustanovenia pre spotrebiteľské zmluvy

9. Reklamačný poriadok

10. Ochrana osobných údajov

11. Ochrana dát

12. Záverečné ustanovenia

 

 

1. Úvod

 

Spoločnosť SuperDrive, s.r.o., so sídlom Nedožerského 64, 972 12 Nedožery – Brezany, Slovenská republika, IČO: 36 852 996, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 18458/R (ďalej len ako „spoločnosť SuperDRIVE s.r.o.“ alebo aj ako „prevádzkovateľ“) vydáva tieto obchodné podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti spoločnosti SuperDRIVE s.r.o. a objednávateľa resp. zákazníka (ďalej aj ako „zákazník“), ktorý si objedná od spoločnosti SuperDRIVE s.r.o. účasť na niektorom z tréningov (škola šmyku,  motoškola, škola parkovania, a prípadne iné podľa aktuálnej ponuky uvedenej na webovej stránke spoločnosti SuperDRIVE s.r.o.; ďalej len ako „tréning“) a v súvislosti s tým uzatvorí so spoločnosťou SuperDRIVE s.r.o. zmluvu. Tieto obchodné podmienky sú súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou SuperDRIVE s.r.o. a zákazníkom.

 

2. Objednávka tréningu

 

Pre objednanie tréningu je potrebné vyplnenie objednávkového formulára, ktorý je prístupný na webovej stránke www.superdrive.sk. Po prijatí objednávky bude zákazníkovi elektronicky zaslané potvrdenie o prijatí objednávky.

 

Zadaním objednávky zákazník (objednávateľ) potvrdzuje, že dosiahol 18 rokov veku. Účastník tréningu, ak je odlišný od objednávateľa, môže byť aj mladší, musí však spĺňať podmienky uvedené v bode 7 týchto podmienok.

 

V prípade potreby spoločnosť SuperDRIVE s.r.o. zabezpečí účastníkovi osobné motorové vozidlo na základe vopred dohodnutých finančných podmienok.

 

2b. Odstúpenie od zmluvy

 

Zákazník – spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy (zmluva sa považuje za uzavretú prijatím objednávky zákazníka prevádzkovateľom). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do 14 dní odo dňa prijatí objednávky, a to na adresu elektronickej pošty: info@superdrive.sk, príp. na adresu prevádzky predávajúceho.

V tomto prípade zákazník oznámi prevádzkovateľovi, že odstupuje od kúpnej zmluvy, uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu.

 

Po odstúpení od zmluvy prevádzkovateľ vráti zákazníkovi všetky platby, ktoré zákazník uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cenu za služby. Platby budú zákazníkovi vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude prevádzkovateľovi doručené oznámenie zákazníka o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom na účet uvedený vo formulári odstúpenie od zmluvy a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Ak zákazník požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť prevádzkovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy prevádzkovateľovi oznámil jeho rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.

 

 

3. Cena a spôsob úhrady 

 

Ceny uvedené v aktuálnom cenníku (na webovej stránke) sú platné v prípade konania tréningu v strediskách Trenčín a Driving Camp Pachfurth, a sú určené ako ceny za tréning (školenie) pre jedného účastníka.

 

Cena tréningu zahŕňa teoretickú časť, praktický výcvik na klzných plochách, služby inštruktora, prenájom učebne a prenájom priestorov centra. Cena tréningu nezahŕňa dopravu účastníka do miesta konania tréningu (hradí si zákazník resp. účastník sám) a občerstvenie, ak nie je uvedenéinak. Cenu tréningu je potrebné uhradiť podľa aktuálneho cenníka aj s DPH.

 

Úhradu za tréning vykonajte na jeden z našich bankových účtov:

IBAN: SK97 1111 0000 0010 1655 4002 (UniCredit Bank)

IBAN: SK63 1100 0000 0026 2905 1189 (Tatra banka)

TatraPay

CardPay

 

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo objednávky, ktoré Vám zašleme po prijatí záväznej objednávky. Daňový doklad bude vystavený po prijatí úhrady, resp. po absolvovaní tréningu.

Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku alebo poukaz (darčekový poukaz) predloží účastník inštruktorovi pred tréningom.

 

4. Platnosť darčekových poukazov

 

Pokiaľ objednávateľ (osoba, ktorá zakúpila resp. objednala darčekový poukaz; ďalej len ako „objednávateľ“) alebo obdarovaný (osoba, ktorá má právo využiť darčekový poukaz) nemôže využiť darčekový poukaz do vypršania doby jeho platnosti, môže pred vypršaním doby jeho platnosti písomne kontaktovať prevádzkovateľa a požiadať ho o predĺženie darčekového poukazu najviac o 2 mesiace. Poplatok spojený s administráciou predĺženia poukazu je 20 EUR. Po uhradení sumy je platnosť poukazu predĺžená o 2 mesiace. Predĺženie platnosti darčekového poukazu je možné len raz. Pokiaľ behom doby platnosti poukazu došlo k zmene ceny objednaného tréningu a objednávateľ chce predĺžiť platnosť poukazu, má prevádzkovateľ právo požadovať po objednávateľovi dorovnanie ceny poukazu. Pokiaľ objednávateľ zodpovedajúcu čiastku neuhradí, nemôže byť platnosť darčekového poukazu predĺžená.

 

5. Prihlasovanie na tréning

 

Zákazník sa môže o prehľade aktuálnych termínov a voľných miest na informovať na webovej stránke www.superdrive.sk, kde sa na tréning môže aj prihlásiť a rezervovať si tak miesto na daný termín. Zákazník sa na príslušný termín môže nahlásiť aj telefonicky. K prihláseniu je potrebné uviesť číslo poukazu.

 

Najneskôr do 3 pracovných dní pred začiatkom tréningu budú zákazníkovi elektronicky zaslané inštrukcie, ktoré obsahujú presný termín, časový harmonogram a miesto konania. Tréningy sa štandardne realizujú v tréningových centrách v Trenčíne (SuperDRIVE Trenčín – Legionárska 160, 911 01 Trenčín) a Driving Camp Pachfurth (Freizeitzentrum 2, A-2471 Pachfurth, 2460, Rakúska republika).

 

Prihlásený záujemca o tréning môže byť v prípade potreby nahradený iným účastníkom po dohode so spoločnosťou SuperDRIVE s.r.o.

 

6. Zmena rezervácie termínu

 

Rezerváciu je možné zmeniť najneskôr 5 pracovných dní pred tréningom. V kratšej lehote je možné zrušenie rezervácie len so storno poplatkom vo výške 50% z ceny tréningu.

 

Ak sa zákazník resp. účastník nedostaví na tréning bez predchádzajúceho odhlásenia, nie je tým dotknutá jeho povinnosť uhradiť cenu za tréning v plnom rozsahu. 

 

Pri Motoškole prihliadame na aktuálne počasie. Účastníkov v prípade predpovede daždivého počasia kontaktujeme 1 deň pred tréningom kvôli potvrdeniu účasti. Pokiaľ potvrdí svoju účasť aj napriek hrozbe nepriaznivého počasia, v prípade ich neúčasti činí storno poplatok 100%. V prípade, že viac účastníkov zruší svoju rezerváciu, bude tréning presunutý na iný termín.

 

6a. Zrušenie tréningu

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu alebo jeho úplné zrušenie
(pre nedostatočný počet prihlásených účastníkov, alebo z technických príčin), o čom bude záujemcov včas informovať a ponúkne im náhradný termín.

 

7. Účasť na tréningu – záväzky účastníka

 

Účastník tréningu musí byť zdravotne spôsobilý na vedenie vozidla a byť držiteľom platného vodičského oprávnenia na vedenie vozidla tej skupiny, akým sa zúčastňuje na tréningu. Ak účastník tréningu ešte nedosiahol 18 rokov veku, môže sa na tréningu zúčastniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom aspoň jedného zákonného zástupcu.

 

Účastník je povinný zabezpečiť, aby vozidlo, ktorým sa zúčastňuje na tréningu, bolo v riadnom technickom stave, a bolo platne dojednané povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou takého vozidla; ustanovenie tejto vety sa nevzťahuje na prípad, ak sa účastník zúčastní tréningu na vozidle požičanom od prevádzkovateľa.

 

Účastník je zodpovedný za bezpečnosť osôb, ktoré sa počas tréningu s ním nachádzajú vo vozidle. Účastník je povinný zabezpečiť, aby všetky osoby vo vozidle mali riadne zapnuté bezpečnostné pásy a deti (resp. iné osoby, pri ktorých je to podľa príslušných predpisov potrebné) sedeli v bezpečnostnej detskej alebo inej sedačke.

 

Účastník je počas tréningu povinný dodržiavať organizačné, technické a bezpečnostné pokyny inštruktorov a riadiť sa nimi. V prípade, ak sú v mieste konania tréningu platné pravidlá pre návštevníkov (napr. pravidlá pre návštevníkov okruhu resp. centra), je účastník povinný sa s nimi oboznámiť a počas tréningu ich dodržiavať a riadiť sa nimi. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi bezpečnostnými pokynmi inštruktora a pravidlami platnými v mieste konania tréningu sú pre účastníka záväzné pokyny inštruktora.

V prípade porušenia vyššie uvedených povinností je inštruktor oprávnený vylúčiť účastníka z tréningu, a to bez akejkoľvek náhrady.

 

Účastník sa zúčastňuje na tréningu na vlastné nebezpečenstvo; tým však nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa v prípade škody spôsobenej chybným pokynom inštruktora.

 

Účastník je zodpovedný za škodu (vrátane škody na vlastnom vozidle účastníka), ktorú spôsobí:

(a) nedodržiavaním pokynov inštruktora alebo pravidiel platných v mieste konania tréningu,

(b) v dôsledku nevhodného technického stavu svojho vozidla, ktorým sa zúčastňuje tréningu,

(c) porušením povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných návykových látok pred jazdou alebo počas jazdy).

 

8. Osobitné ustanovenia pre spotrebiteľské zmluvy

 

Ustanovenia tohto bodu 8 obchodných podmienok sa vzťahujú na tzv. spotrebiteľské zmluvy (zmluvy uzatvorené so zákazníkom, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), a to aj vrátane takých zmlúv uzavretých na diaľku alebo uzavretých mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa (§ 2 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; ďalej len ako „zákon č. 102/2014 Z.z.“). Na uvedené účely sa za prevádzkové priestory prevádzkovateľa považujú aj tréningové centrá uvedené v bode 5 týchto obchodných podmienok, ako aj akékoľvek iné tréningové centrá alebo iné obdobné priestory, kde prevádzkovateľ zvyčajne vykonáva svoju podnikateľskú činnosť. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ostatnými ustanoveniami týchto obchodných podmienok a týmto bodom 8 majú v prípade spotrebiteľských zmlúv prednosť ustanovenia tohto bodu 8. 

 

Prevádzkovateľ týmto pred uzatvorením akejkoľvek zmluvy oznamuje zákazníkom - spotrebiteľom nasledovné informácie: 

 

a)      charakter resp. popis služby (tréningu) je uvedený na webovej stránke prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorej sa služba objednáva;

b)      predávajúcim (poskytovateľom služby) je spoločnosť SuperDRIVE s.r.o., so sídlom Nedožerského 64, 972 12 Nedožery – Brezany, Slovenská republika;

c)      kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledovné – telefón: +421 911 667 703, e-mail: info@superdrive.sk, ak nie je na webovej stránke prevádzkovateľa uvedené inak;  

d)      adresa pre uplatňovanie reklamácií alebo podávanie sťažností alebo iných podnetov je zhodná s adresou uvedenou v písm. b) vyššie;

e)      celková cena za služby (tréning) a prípadné dodatočné poplatky a náklady sú uvedené v aktuálnom cenníku prevádzkovateľa, ktorý je uvedený na webovej stránke prevádzkovateľa;

f)       platobné podmienky sú uvedené v týchto obchodných podmienkach (najmä bod 3);

g)      dodacie podmienky, resp. postup objednávania sa na tréningy je uvedený v týchto obchodných podmienkach (najmä bod 5);

h)      postup uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností alebo podnetov zákazníkov je uvedený v týchto obchodných podmienkach (najmä bod 9);

i)       zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, pričom podmienky a postup sú uvedené v bode 2b; 

j)       zákazník nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, (i) ak sa začalo s poskytnutím služby (tréningu) so súhlasom zákazníka pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, pričom udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy zákazník stráca po poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, alebo (ii) ak došlo k úplnému poskytnutiu služby; tým nie sú dotknuté iné prípady, kedy zákazník nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktoré sú uvedené v § 7 zákona č. 102/2014 Z.z.;

k)      prevádzkovateľ zodpovedá za vady poskytovanej služby podľa ustanovení § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

l)        ak zo zmluvy nevyplýva inak, zmluva sa uzatvára na dobu určitú, pričom jej platnosť sa končí okamihom ukončenia objednaného tréningu, nie však skôr, ako bude prevádzkovateľovi zaplatená celková cena za tréning;

m)    ak zo zmluvy nevyplýva inak, zákazník uhrádza cenu za službu (tréning) vopred pred konaním tréningu, a to podľa týchto obchodných podmienok;

n)      zákazník má podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo: (i) obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva, a (ii) podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu príslušnému subjektu, ak prevádzkovateľ na žiadosť podľa bodu (i) odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, pričom taký návrh môže podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. alebo aj prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm; ďalšie podmienky sú upravené v zákone č. 391/2015 Z.z.. 

 

9. Reklamačný poriadok

 

Prevádzkovateľ týmto v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 250/2007 Z.z.“) vydáva tento reklamačný poriadok. 

Ak služba nie je prevádzkovateľom poskytnutá v kvalite alebo v rozsahu uvedenom v zmluve (potvrdenej objednávke), zákazník – spotrebiteľ má právo uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu. Zákazník – spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvie o dôvodoch na jej uplatnenie, tak, aby mohla byť včas zo strany prevádzkovateľa vykonaná náprava. 

Reklamáciu je možné uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo emailom na adrese info@superdrive.sk, prípadne počas organizácie akéhokoľvek tréningu aj v mieste realizácie tréningu u prítomného zástupcu prevádzkovateľa. Pri uplatnení reklamácie je potrebné uviesť pravdivo dôvody jej uplatnenia (napr. aké sú nedostatky poskytovanej služby podľa názoru zákazníka). Zákazník je povinný po uplatnení reklamácie poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť potrebnú k vybaveniu reklamácie (napr. poskytnutie ďalších informácií a vysvetlení a pod.). 

Prevádzkovateľ pri uplatnení reklamácie vydá zákazníkovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostriedkami diaľkovej komunikácie, prevádzkovateľ vydá (doručí) potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je potrebné doručovať, ak má zákazník – spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 

Na základe rozhodnutia zákazníka - spotrebiteľa, ktoré z práv podľa osobitného predpisu (§ 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) uplatňuje, prevádzkovateľ určí spôsob vybavenia reklamácie (§ 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z.z.)  ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Prevádzkovateľ vydá písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Obdobným spôsobom ako je uvedené vyššie, má zákazník – spotrebiteľ právo uplatňovať sťažnosti a podnety. Prevádzkovateľ poskytne zákazníkovi – spotrebiteľovi odpoveď na sťažnosť resp. podnet do 30 dní od jeho doručenia. 

 

10. Ochrana osobných údajov

 

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov poskytované dotknutým osobám nájdete pod týmto odkazom: https://superdrive.sk/clanky/ochrana-udajov 

 

11. Ochrana dát

 

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah akýchkoľvek správ zasielaných elektronickou poštou a za ich zabezpečenie. Ak sa zákazník rozhodne využiť elektronickú formu komunikácie s prevádzkovateľom, vrátane zasielania akýchkoľvek údajov a dokladov takou formou, robí to na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za trvanlivosť a zachovanie dát na koncovom zariadení zákazníka (PC alebo iné zariadenie). Prevádzkovateľ poskytuje príslušné dáta v bežnom formáte (napr. formou e-mailu alebo súborov .pdf, .doc/x, .xls/x, .jpg, a pod.). Je zodpovednosťou zákazníka zabezpečiť svoje koncové zariadenie proti náhodnej strate alebo poškodeniu dát, vrátane pravidelného zálohovania dát.  

 

12. Záverečné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto obchodných podmienok, pričom o zmenách bezodkladne informuje na svojej webovej stránke. Dňom zverejnenia nového znenia obchodných podmienok na webovej stránke prevádzkovateľa predchádzajúce znenie obchodných podmienok stráca platnosť a účinnosť, ak nie je výslovne uvedené inak. Prevádzkovateľ uchováva znenie všetkých znení obchodných podmienok, ktoré boli platné a účinné.

Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na webovej stránke prevádzkovateľa v deň uzatvorenia zmluvy.

Práva a povinnosti neupravené v zmluve a v týchto obchodných podmienkach sa spravujú príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Späť na Novinky